Αρχική Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν προκύπτουν από ατύχημα. Η οικοδόμηση και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης απαιτεί σωστές συμβουλές, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση. Η ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ και Συνεργάτες, η οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρχεται να κάνει την ουσιαστική διαφορά σε εταιρικές στρατηγικές και στις προοπτικές των πελατών της με ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
Σύμβουλοι σε θέματα:
Εσωτερικού ελέγχου
Αποτίμησης αξίας εταιρείας
Εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Έλεγχων – εκθέσεων για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις και εξαγορές
Ανάκαμψης επιχειρήσεων και διαδικασίες αφερεγγυότητας
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
Εφαρμογής Φορολογικών Προτύπων
Επιχειρηματικής Στρατηγικής
Διοίκησης & Οργάνωσης
Marketing& Πωλήσεων
BusinessPlan
Κερδοφορίας

Η ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ και Συνεργάτες μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες σε όλο τον κύκλο ζωής των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση, για να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται άμεσα στις πιθανές και αναδυόμενες κρίσεις.

Η ομάδα διαχείρισης κρίσης και προβλημάτων της ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ και Συνεργάτες βοηθά τους πελάτες της να αναπτύξουν μια κουλτούρα ετοιμότητας, για την αποτελεσματική διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης και την προστασία του brand και της φήμης τους.

Η ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ και Συνεργάτες έχει αναπτύξει σχέδια διαχείρισης κρίσεων, οικονομικών, τοπικών, εργασιακών, διοικητικών, προγράμματα κατάρτισης και ασκήσεις προσομοίωσης διαχείρισης κρίσεων, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση κοινωνικών κρίσεων.

Η ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ και Συνεργάτες παρέχουν ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΩΝ, ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ και Συνεργάτες είναι μία από τις εταιρείες με εξαιρετική θέση στην παροχή Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Ανταποκρίνεται στις περίπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών.
Αντιλαμβάνεται την επίδραση που μπορεί να έχει η φορολογική αλλαγή στις επιχειρήσεις, στους ανθρώπους μας, στους πελάτες μας, στις επιλογές μας για το μέλλον, στις ρυθμιστικές αρχές, στις φορολογικές αρχές, στις κυβερνήσεις, στην κοινωνία και στην απασχόληση.

 • Φορολογικές Υπηρεσίες
  • Φορολογία Εταιρειών
  • Ενδοομιλικές Συναλλαγές
  • Έμμεσοι Φόροι
  • Φορολογικές Συμβουλές
  • Φορολογική αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων
  • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και παραλείψεων
  • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης
  • Γνωμοδοτήσεις για φορολογικά θέματα

Υπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας με τον καλύτερο τρόπο ενσωματώνοντας την αλλαγή με τρόπο που θα είναι επωφελής για όλους μας.

Προσφέρουμε κάτω από μία στέγη, τον πλήρη συνδυασμό των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπισθούν τα σημαντικότερα ζητήματα που επηρεάζουν φορολογικά την επιχείρηση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η Mavrakis – Real Estate Chartered Surveyors είναι εταιρεία με πιστοποίηση –Regulated by RICS- παρέχει ολοκληρωμένη εκτίμηση, αξιολόγηση και με δέουσα επιμέλεια συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ακινήτων, επενδυτών, ιδιοκτητών δημόσιου τομέα, ενοικιαστών και διαχειριστών κεφαλαίων. Οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις γνωμοδοτήσεις εκτίμησης μας για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των δυνητικών συναλλαγών, περιουσιακών στοιχείων χρηματοδότησης και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Εκτίμηση ακινήτων

Η ομάδα εκτιμητών μας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές εκτίμησης του ακινήτου σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και τομέων. Η τεχνογνωσία μας στις εκτιμήσεις καλύπτει τον εμπορικό- επαγγελματικό τομέα (Γραφεία, Εμπορικά Καταστήματα, Εμπορικά Κέντρα, Βιομηχανίες, Αποθήκες), τον οικιστικό τομέα (Διαμερίσματα, Μονοκατοικίες, Εξοχικά), την γη (οικόπεδα, αγροτεμάχια) καθώς και εξειδικευμένους τομείς, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκθεσιακά κέντρα κλπ. Η εκτίμηση είναι σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα Εκτίμησης (IVS), τα Πρότυπα του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) και τα Πρότυπα του Appraisal Institute ( AI ).

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ με τους Συνεργάτες παρέχει Υπηρεσίες Ελέγχων και Διασφάλισης Οι έλεγχοι που διενεργούνται στα χρηματοοικονομικά και η υποβολή των ελεγκτικών εκθέσεων ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.
Το παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο αναδιαμορφώνεται από το μετασχηματισμό γεγονότων και τάσεων. Και αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον της χρηματοοικονομικής και της υποβολής ελεγκτικών εκθέσεων αναδιαμορφώνεται, με αποτέλεσμα σημαντικές προκλήσεις για τη διαχείριση, τα διοικητικά συμβούλια, τις επιτροπές ελέγχου και τους ελεγκτές.
Η ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ με τους Συνεργάτες της εξασφαλίζει για τους πελάτες της διαρκή υποστήριξη και τεχνογνωσία. Στα πλαίσια αυτά παρέχει:

 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες
  • Τακτικοί Έλεγχοι Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Έλεγχοι ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Παροχή Ελεγκτικών Υπηρεσιών Φορολογικής Συμμόρφωσης
  • Αλλαγή λογιστικών εφαρμογών
  • Εξαπάτηση
  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Εκθέσεις βιωσιμότητας
  • Έλεγχοι ειδικών αντικειμένων
  • Έλεγχοι επιδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
  • Λοιποί Έλεγχοι και Πιστοποιήσεις

Όλες οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στην ενίσχυση σας, στην επίτευξη των στόχων σας εντός του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ με τους Συνεργάτες της απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να διεισδύσουν σε νέες αγορές, παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, πάνω στις οποίες μπορούν οι εταιρίες να στηρίξουν τα σχέδια ανάπτυξής τους στις αγορές, προσφέροντας ένα πλέγμα ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες επιχειρήσεων με δυναμικό προσανατολισμό. Προσφέρει τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες της, που αφορούν στην ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την εφαρμογή βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού προγραμματισμού, την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αγορών-στόχων καθώς και την υποστήριξη και παρακολούθηση της νέας επιχείρησης.

 • Business plan, Τεχνοοικονομικές μελέτες νέων επενδύσεων
 • Ανάλυση νέων αγορών
 • Προτεινόμενες στρατηγικές διείσδυσης
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση Ερευνητικών Μελετών
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων με εξειδικευμένους συνεργάτες.
 • Σχεδιασμός και ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ίδρυση της νέας επιχείρησης
 • Αναζήτηση στελεχών και προσωπικού στην τοπική αγορά
 • Υποστήριξη μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης μέσω της παρακολούθησης των εσωτερικών λειτουργιών και επιχειρησιακού σχεδίου
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής
 • Έλεγχος και αξιολόγηση της αποδοτικότητάς.
 • Κοστολόγηση και έλεγχος κόστους.
 • Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
 • Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης.
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση του ταμειακού προϋπολογισμού.
 • Αξιολόγηση των αναγκών και του κόστους δανεισμού της επιχείρησης.
 • Εξεύρεση των συμφερότερων, καταλληλότερων ή και εναλλακτικών πηγών χρήματος.
 • Αναδιάρθρωση ενεργητικού – παθητικού, αναμόρφωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης, αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας.
 • Μελέτες συγχώνευσης – mergers & acquisitions
 • Due diligence